Tilsynsrapport for Novavi 2019

Novavi har haft tilsyn af Socialtilsyn Syd, og endnu engang har vi opnået flotte resultater. Her kan du finde link til tilsnysrapporten, samt læse nogle uddrag nedenfor.

Novavi Tilsyn 2019
alkoholbehandling, stofbehandling, forskning, alkoholrådgivning

2019.09.23

Nyheder

Kompetencer:

Der er i bedømmelsen desuden lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at tilbuddet arbejder med metoden "flasken i midten". Socialtilsynet konstatere ved rundvisning i alle voksenafdelingerne, at medarbejderne har konkret kendskab til metoden, og flere steder bliver Socialtilsynet introduceret til, hvordan metoden anvendes i praksis. Ved rundvisning i tilbuddet bliver Socialtilsynet af medarbejdere introduceret til, hvordan flere af tilbuddets anvendte metoder udmøntes i praksis.

 og

 Det er Socialtilsynets vurdering, at Novavi's medarbejdere i meget høj grad har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes individuelle behov. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at ledelsen har fokus på, at relevante kompetencer sikres hos alle faggrupper, både på kort og lang sigt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fokus på faglige kompetencer afspejler sig i, at tilbuddet understøtter tilstedeværelsen af kompetencer igennem tværfagligt sammensat personale, efteruddannelser, kurser, supervision og faglig sparring både på tværs af organisationen, og i de enkelte afdelinger. Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets værdisæt i høj grad er etisk forsvarligt og med respekt for den enkeltes borgers særlige udfordringer. Det vurderes endvidere, at lederne og medarbejderne i høj grad er opmærksomme på relationen, de særlige opmærksomheder for unge under 18 år, og at samspillet med borgerne bygger på ligeværdighed og anerkendelse samt en professionel relation.

 

Sundhed og Trivsel:

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der konstateres overensstemmelse i ledelsens, medarbejdernes og borgernes udsagn om, at borgerne trives i tilbuddet, og at der i tilbuddet er fokus på at afhjælpe trivselsudfordringer, som kan være et tema ved borgernes udeblivelser fra aftaler. Det bemærkes, at borgerne oplyser, at medarbejderne går op i borgernes trivsel, og at dette afspejler sig i relationen mellem borgerne og medarbejderne. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets viden vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. Der er efter Socialtilsynets vurdering overensstemmelse med tilbuddets indsats i forhold til at understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, og medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og kompetencer. Tilbuddet kan desuden redegøre for målgruppens differerede støttebehov i forhold til fysisk og mental sundhed, og kan redegøre for konkrete indsatser i tilbuddet, som understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ved behov støtter borgerne i adgangen til relevante

sundhedsydelser, og at tilbuddet samarbejde med eksterne sundhedsfaglige aktører.

 

Uddannelse og beskæftigelse:

Det er Socialtilsynets vurdering, at Novavi i meget høj grad understøtter borgerne i uddannelse og beskæftigelse, inden for de rammerne af at være et ambulant behandlingstilbud med alkohol og stofbehandling, hvor borgerne har få timers ugentlig kontakt til tilbuddet, og hvor behandlernes primære fokus er, at borgerne opnår en alkoholfri eller stoffri tilværelse eller en tilværelse med reduktion af forbrug/misbrug. Det vurderes, at tilbuddet ud fra borgerne ønsker, opstiller mål for borgerne vedrørende beskæftigelse og uddannelse, og at tilbuddet har fokus på at samarbejde med de relevante eksterne samarbejdspartnere for at opnå målet. Det vurderes endvidere, at der i tilbuddet løbende følges op på målene. Målene evalueres og justeres i samarbejde med borgerne.

[this div will be converted to an iframe]
×