Novavi Pensionatet tilbyder

Novavi Pensionatet er ejet af Fonden Novavi og har driftsoverenskomst med Glostrup Kommune, som fører tilsyn med stedet. Novavi Pensionatet er en boform efter Lov om Social Service § 110.

" § 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp".

Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.”

Du kan som sagsbehandler eller anden offentlig myndighed altid ringe og lave en aftale om en visitation på vegne af en borger. Borgeren skal dog altid til en visitationssamtale inden en afgørelse om optagelse.

Novavi Pensionatet tilbyder:

  

Ophold 

 • Novavi Pensionatet tilbyder midlertidigt ophold efter Lov om Social Service § 110.
 • Opholdets varighed er varierende, da vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation.
 • Beboeren får eget lille rækkehus med bad, toilet, te køkken, stue og have.

Socialpædagogisk støtte, herunder:

Udredning
 
 • Inden for to måneder laves en grundig og systematisk udredning af beboerens situation ud fra dennes ønsker og behov. Dette skal danne grundlaget for en helhedsorienteret opholdsplan.
 • Udredningen og den helhedsorienteret opholdsplan har til formål at skabe de bedst mulige rammer og støtte under og efter opholdet.
 
Råd & vejledning
 
 • Pensionatets medarbejdere stiller deres faglige ekspertise til rådighed, hvor der måtte være brug for det og hvor det synes hensigtsmæssigt. Dette kan være i form af henvisning til relevant behandling, økonomi, bolig m.v.
 • Ligeledes stiller Pensionatets medarbejdere sig til rådighed med viden og sparring ift. samarbejdspartnere.
 • De problemstillinger som måtte være, indgår i opholdsplanen og følges løbende op under opholdet.
 • Formålet er at støtte beboeren i at få løst sociale, økonomiske og helbredsmæssige problemer under opholdet.
 
Relationsarbejde
 
 • Beboerne mødes med den grundholdning, at det er igennem relationer, at udvikling kan sættes i gang.
 • Vi arbejder med kontaktpersonsordning og med beboerinddragelse og indflydelse i Pensionatets daglige drift.
 • Vi laver fælles aktiviteter, gerne som beboerne selv har ønsket.
 • De ansattes vigtigste redskab er at yde fagpersonlig støtte til beboeren.
 • Formålet er at skabe et trygt miljø og at give beboeren mulighed for at opbygge og styrke sociale kompetencer, hvilket øger selvværdet og evnen til at agere i livet.
 
Efterforsorg:
 
 • Alle beboere tilbydes seks måneders vederlagsfrit efterforsorg efter udflytning.
 • Der udarbejdes en efterforsorgsplan inden udflytning.
 • Der ydes hjælp til udflytning, etablering i egen bolig, stabilisering af økonomi og netværksskabelse.
 • Formålet er at skabe tryghed for beboerne efter endt ophold og yde støtte, hvis der opstår praktiske problemer. Ved at give beboerne en god start på livet i egen bolig forebygges ensomhed, isolation og tilbagefald.
 Efterværn:
 
 • Såfremt det skønnes nødvendigt kan der, efter aftale med den tidligere beboer, søges yderligere efterværn, når tiden med efterforsorg er udløbet.
 • Efterværn er en ekstra ydelse som kommunen kan dække ved bevilling. 
[this div will be converted to an iframe]
×