Behandlingstilgang

Vi tror på, at der er gode grunde bag et skadeligt forbrug, og at vi skal hjælpe med alternative livsstrategier, så de kan udvikle et meningsfuldt ungdomsliv.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Vi har god erfaring med at hjælpe unge med skadeligt forbrug.

Vores udgangspunkt i arbejdet med de unge er:

  • Der er gode grunde til de unge udvikler et skadeligt forbrug
  • De unge skal finde alternative strategier og handlemuligheder
  • De unge skal udvikle et meningsfyldt ungdomsliv

Mange mennesker har i en periode af deres liv et skadeligt forbrug af et rusmiddel, uden at de må søge behandling for at komme ud af det (Self-Recovery). Her kan et venligt puf fra en kollega eller en ven eller et par samtaler hos en psykolog gøre, at de ophører forbruget.

De unges der indskrives i Novavi Stofrådgivningen er kendetegnet ved, at de ikke selv har kunnet skabe denne ændring. Hovedårsagen til det er, at rusmidlerne er blevet en måde hvorpå de håndterer ting i livet, som de har svært ved eksempelvis: aggressioner, følelser, problemer, søvnudfordringer, bøvl med relationer, tankemylder osv. Eller at rusmidlerne sætter dem i stand til at gøre noget, som de ellers ikke er i stand til eksempelvis: at være sociale, udadvendte, at kunne score mv.

Første skidt på vejen er, at begynde at reflektere over rusmidlernes funktion i deres liv. I den rejse er det vores opgave, at hjælpe dem med at finde ud af:

  • Hvilke udfordringer må jeg lære at acceptere – f.eks. jeg er en sårbar sjæl.
  • Hvilke følelsesmæssige udfordringer kan jeg finde andre løsningsmodeller for end brug af rusmidler – f.eks. i forbindelse med håndtering af vrede.
  • Hvilke udfordringer har jeg som kan løses på andre måder – f.eks. ved medicinering af psykiske lidelser.

Når de unge indskrives i Novavi Stofrådgivningen er de ofte ikke tilfredse med deres liv - de ved ikke hvad de vil eller kan, de keder sig og er samtidigt stressede og de har ofte besværlige relationer til jævnaldrende og voksne. Det er vores erfaring, at den vigtigste motivation for at de unge kan ændre deres forbrug, er at de begynder at kunne forestille sig, hvad et godt liv vil være for dem. Det er ofte, når de står på tærsklen til et liv der for dem er et meningsfyldt liv, at det er muligt for dem at tage de første skridt i forhold til reduktion eller ophør.

De unges liv og problemer med rusmidler er komplekse. Mange forklaringer spiller sammen og har øje for at kommer hele vejen rundt om den unge.

Komplekse problemer kræver nuancerede løsninger. De unge der indskrives i Novavi Stofrådgivningen er ofte unge der udover deres udfordringer med rusmidler står med en lang række andre udfordringer. Det drejer som om følelsesmæssige, sociale, integrationsmæssige, psykiatriske og praktiske udfordringer. Den unges rusmiddeludfordringer hænger sammen med de andre sfærer i livet, og løsningen findes gennem at behandle problemerne integreret.

De unge er ambivalente De unge der indskrives i Novavi Stofrådgivningen er ofte ambivalente i forhold til deres forbrug af rusmidler. De vil på den ene side gerne ændre deres forbrug og på den anden side, er der er række ting der gør, at de fastholder det. Det er vores erfaring, at vi ved at acceptere og arbejde med ambivalensen kan give den unge tro på, at forandring er mulig og mod til, at iværksætte forandringen.

De unge behøver ikke have et ønske om, at ændre deres forbrug af rusmidler for at gå i behandling her De unge (specielt under 18 år) kommer ofte til Novavi Stofrådgivningen, fordi de er pressede af omgivelserne og ikke fordi, de selv har valgt det. Her er det vores opgave, at få de unge til at mærke deres egen lyst til forandring og få dem til at opleve, at det er meningsfuldt at være indskrevet hos os. Det er de unge, der skal lave forandringen og det er ikke et krav fra os, at de skal ophøre deres forbrug for at være indskrevet hos os.

Vores erfaring er, at det skaber motivation for forandring, at være i kontakt med et menneske der tror på, at du kan skabe en forandring og kan se dit potentiale. I perioder kan de unge ikke selv mærke motivation for og håb om forandring og i de perioder er det os, der må bære motivationen og håbet for dem. I arbejdet med de unges motivation spejler vi de unges handlinger, vi puffer blidt til dem, provokerer dem lidt og prøver at rykke lidt ved deres forståelser af sig selv og deres omverden. At arbejde på den måde kræver, at vi er i en relation til de unge, hvor vi involverer os og søger at lære dem rigtigt at kende.

Teoretisk fundament

Novavi Stofrådgivningen har valgt ikke kun at lægge os opad en bestemt teoretisk metode i vores behandling, da det stiller os frit i forhold til det vi vurderer den unge har særligt brug for, på det tidspunkt vi møder dem. Men vi hviler på metoder, der er funderet i de eksistentielle, kognitive (herunder ACT), narrative og løsningsfokuserede teorier.

[this div will be converted to an iframe]
×