Ung Revers' behandlingstilbud

Ung Revers hjælper børn og unge under 25 år, der er vokset i familier med alkohol og stoffer. Du kan henvise direkte til os eller ringe og aftale en tid på vegne af et barn, en ung eller en familie.

ung revers, alkoholbehandling, stofbehandling, novavi

Er du bekymret for et barn eller en ung

Er du bekymret for et barn eller en ung, som er vokset op i en familie med alkohol og stoffer, er der mulighed for at få hjælp i Ung Revers.

Vores tilbud er gratis og alle kan henvende sig til os uanset bopælskommune for at høre nærmere om vores behandlingstilbud og hvordan vi kan hjælpe. Børn og unge kan henvende sig på egen hånd til os eller det kan ske via deres forældre eller andre voksne, som er tæt på dem. Der kræves altså ingen visitation. Vi kan også aftale, at et forløb i Ung Revers er en del af en visiteret ydelse, hvis barnet og familien eller den unge er indforstået med det.

Det kan være svært at spotte disse børn og unge, derfor er du også velkommen til at kontakte os for råd og vejledning. Vi kommer også gerne ud og fortæller mere om vores tilbud.

Ung Revers i 9 byer
Ung Revers har afdelinger i 9 byer - Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør. Du finder kontaktoplysninger på de enkelte afdelinger her, Man behøver ikke at bo i en af de 9 byer, alle kan benytte sig af Ung Revers’ tilbud.

Du kan også tage kontakt til projektlederen Tina Skovsted på tsko@novavi.dk eller tlf. 2370 7759

Behandlingstilbuddet
Ung Revers hjælper med at styrke barnets eller den unges håndtering af de udfordringer, der følger af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Hermed øges barnets eller den unges trivsel og kompetence til at håndtere deres egen situation (mestringsstrategier), som øger sandsynligheden for en positiv udvikling på længere sigt. Det kan eksempelvis være at forebygge, at barnet eller den unge selv får et misbrug som voksen eller udvikler psykiske eller sociale vanskeligheder og at øge sandsynligheden for, at den unge får en ungdomsuddannelse og bliver aktiv på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder samtaleforløb for børn og deres familier fra 0 – 17 år og samtaleforløb for unge fra 16 – 24 år (individuelt eller gruppeforløb). Alle forløb startes op med en forsamtale, hvor det vurderes om barnet eller den unge er i målgruppen og om det er motiveret for at indgå i et forløb.

Samtaleforløb for børn og deres familie 0 – 17 år
I Ung Revers arbejder vi helst sammen med hele familien. Derfor er forældrene en del af tilbuddet til børn under 18 år, da formålet med behandlingen er at hjælpe familien til at tale sammen om det, som forstyrrer i familien – alkoholen eller stofferne. Vi arbejder på at bryde tabuet og få sat ord på, hvilke konsekvenser alkohol og stoffer har for familiemedlemmerne – ikke mindst børnene.

Behandlingen bygger på metoden fra Familieorienteret Alkoholbehandling, hvor barnet altid vil deltage sammen med en rusfri omsorgsperson, som kan være en forælder, når de deltager i samtaler i behandlingen. Årsagen hertil er, at forskning peger på, at en helhedsorienteret indsats med en høj grad af forældreinddragelse har positiv effekt i behandling af børn (se fx SFIs evaluering ”Unge i misbrugsbehandling” 2015). Det er ligeledes vores erfaring, at succesfuld behandling af barnet kræver behandling af barnets miljø, så der sikres den nødvendige støtte og kompetencer omkring barnet. Hvis forældrene ikke kan eller vil deltage i barnets behandling, kan kommunen stille med en omsorgsperson, så behandlingen stadig kan gennemføres.

Samtaleforløb for unge 16 – 24 år

Er de unge fyldt 16 år har de mulighed for at gå i et individuelt eller gruppeforløb uden at deres forældre eller en anden voksen, deltager i samtalerne. Den unge over 18 år kan deltage anonymt, men for unge under de 18 år kræves der samtykke fra deres forældre for, at de kan deltage i et forløb hos os.  Vi hjælper gerne den unge med at indhente samtykke. Den unge under 18 kan uanset samtykke altid få én rådgivende samtale, hvor vi kan hjælpe den unge godt videre.

Tilbuddet er baseret på metoden til Voksent Barn af Alkoholafhængige (VBA), som er startet af Landsforeningen Lænken i samarbejde med behandlerne i Novavi Ambulatorium Glostrup. Både det individuelle eller gruppeforløbet er bygget op omkring en fast struktur, hvor vi sammen med de unge kommer omkring en række emner, som vi med vores erfaring ved hjælper de unge til bedre at kunne forstå deres handlinger, følelser og reaktioner.

Netværksmøder
Nogle gange støder vi ind i meget komplekse familier, hvor vores behandling ikke er nok til at hjælpe barnet, den unge eller familien. I de tilfælde vil vi indkalde relevante samarbejdspartnere til et netværksmøde, så vi sammen med familien kan drøfte deres situation og muligheder for hjælp.

Tavshedspligt og skærpet underretningspligt
Behandlerne har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må fortælle om eller give oplysninger om barnet, den unge eller familien videre til andre, medmindre der er givet samtykke til det.

Har et barn eller en ung brug for særlig støtte eller bliver vi opmærksomme på forhold i hjemmet, som vi antager strider mod barnets tarv, tager vi kontakt til de sociale myndigheder i form af en underretning. Behandlerne er underlagt skærpet underretningspligt, som altid går forud for tavshedspligten.

Før den sociale myndighed underrettes orienteres forældrene til barnet om, at vi påtænker at sende en underretning. Vi vil altid forsøge at få forældremyndighedsindehaverens samtykke, ud fra perspektivet om, at en underretning skal ses som en mulighed for at få den hjælp og støtte i hjemmet, som der er behov for. De sociale myndigheder kontaktes dog uanset, om forældremyndighedsindehaveren giver samtykke eller ej.

[this div will be converted to an iframe]
×