Vores faglige tilgang

I Novavi Ung Revers hjælper vi med at styrke barnets og den unges håndtering af de udfordringer, der følger af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Læs om vores metoder her

Kontakt Novavi Ung Revers
alkoholbehandling, stofbehandling, forskning, alkoholrådgivning

Hvordan arbejder vi i Novavi Ung Revers?

Det centrale fokus hos Novavi Ung Revers er på barnet og på dets behov. Dette udmønter sig i praksis ved, at tilbuddets behandlere altid møder barnet, der hvor det er. Det kan være i en tilstand af ligegyldighed, i fornægtelse af misbrugets konsekvenser i eget liv, i en dyb loyalitet til den afhængige eller i intens vrede og afstandtagen til den misbrugende. I fællesskab med det enkelte barn etablerer behandleren mål for netop dette barns forløb med afsæt i det enkelte barns udgangspunkt. Det afgørende er, at der hele forløbet igennem er fokus på misbrugets konsekvenser for netop barnet og dettes liv og udvikling. Dette betyder, at behandlerne implementerer deres faglige viden om misbrugs konsekvenser for familier generelt og børns udvikling i særdeleshed på en måde så det konstant er barnet og barnets trivsel, der er i behandlingens fokus.

I arbejdet med mindre børn og unge som stadig er hjemmeboende er Ung Revers’ mål, gennem inddragelse af forældrene, at øge forælderens forståelse for barnet, dets trivsel og behov. Ung Revers’ behandlere har således til opgave at flytte fokus fra det altopslugende misbrug over til barnet. Igennem psykoedukation og forældrefokuserede samtaler med forældre og børn fremmes forældrenes viden om misbrugets konsekvenser for barnet, forståelse for barnets aktuelle og fremtidige behov samt den udviklingsstøttende relation mellem barn og forælder.

Få viden om, hvordan vi arbejder, og hvad unge har fået ud af at gå i Novavi Ung Revers: https://ungrevers.dk/videoer

 

Lidt mere om vores metoder

Rusen i midten

Helt centralt i indsatsen ligger en optik vi definerer som ”Rusen i midten”. Denne optik dækker over forståelsen af, at når en forælder udvikler rusafhængighed ”flytter” rusen så at sige ind midt i familien. Rusen har konsekvenser for alle i familien. Denne optik gør det muligt at tale åbent og ærligt om rusens negative betydning uden at dette hæftes op på den drikkende forælder. Behandleren vil således gennem hele forløbet italesætte rusproblemet som værende placeret midt i og påvirkende alle i familien. Læs mere om hvordan rusen påvirker alle i familien: https://ungrevers.dk/artikler/nar-flasken-flytter-ind

Systemisk tilgang

Den overordnede indsats er systemisk baseret. Her betragtes afhængigheden og dens konsekvenser som havende betydning ud over det enkelte individ, hvorfor vi i det terapeutiske forløb anlægger et overordnet systemisk perspektiv på barnet/den unge og dennes liv. For børn under 16-18 år arbejder vi altid med barnet i fællesskab med en primær, rusfri omsorgsperson.

Kognitiv tilgang

En central kognitiv interventionsform, som vi anvender i både det forældrefokuserede arbejde med børn og arbejdet med de unge, er psykoedukation. Gennem undervisning om rusafhængighed og dennes konsekvenser tilegner barnet/den unge og evt. forælderen sig viden om misbrug og øget bevidsthed i forhold til tanker, følelser og handlinger, der muliggør større selvindsigt og nye handlemuligheder.

Narrativ tilgang og eksternalisering

I arbejdet med børn i familier med rusproblemer er det afgørende at eksternalisere rusproblemet fra forælderen, således at barnet får mulighed for at tage afstand fra rusen, men samtidig føle sig positivt forbundet med forælderen.

I arbejdet med de unge, kan vi igennem dekonstruktion, genformulering og eksternalisering af den unges oplevelse af sig selv, sin historie og sin fremtid, bidrage til muligheden for etablering af mere positive identitetskonklusioner.

Tilbuddet til de 16-25 årige er baseret på metoden Voksent Barn af Alkoholafhængige (VBA), som er startet af Landsforeningen Lænken i samarbejde med behandlere i Novavi. Både det individuelle forløb og gruppeforløbet er bygget op omkring en fast struktur, hvor vi sammen med de unge kommer omkring en række emner, som vi med vores erfaring ved hjælper de unge til bedre at kunne forstå deres handlinger, følelser og reaktioner.

Den mentaliseringsbaserede tilgang og spejling

I de forældrefokuserede børnesamtalerne arbejder vi med at forstærke det mentaliserende miljø omkring barnet via den ikke drikkende forælder. Vi arbejder på at skabe et trygt miljø og stimulere til mentaliserende processer (spejling) mellem barn og forælder og dermed fremme tilknytningen.

 

[this div will be converted to an iframe]
×